Monthly Archives: September 2014

Vem får finnas till?

Publicerad i Västra Nyland 18.9.2014

Tänk dig ett scenario med en främmande art i tidvattenszonen. Under en mycket kort tid – bara åtta år sedan den först upptäcktes – har antalet individer vuxit till nästan en miljard, motsvarande ca 250 000 ton. Denna invasiva art har många positiva bidrag till lokala ekosystemtjänster. Till exempel kan den bidra till att rena övergödda fjordar. Vidare har den stor potential som mänsklig lyxföda, och det finns därför stort lokalt intresse för att odla arten. Den kan alltså ge såväl renare kustvatten som nya arbetsplatser i kustsamhällen.

Continue reading